شهرداری رشت
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 101 اصلاحی قانون شهرسازی

ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها:

ماده واحده:ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افرار اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها،از سوی مالکین ،عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشهای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.نقشه هایی که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید،تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین،از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاءمهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید.دادگاه با رعایت حاکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر،شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.

کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به داگاه مذکور پاسخ دهد.در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفضیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.

1397/06/21
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal