شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
جغرافیای انسانی
گيلان، استاني مهاجرفرست محسوب می‏شود. شهرستان رشت با تراكمي معادل 414 نفر در هر كيلومتر مربع، بيشترين سهم جمعيت در بين شهرستان‏هاي اين ناحيه را دارد.رشد جمعيت شهرهاي گيلان و به خصوص رشت،آرام است، به طوري كـه ميـزان متوسـط رشـد جمعيت در كل كشور از رشت بالاترمی‏باشد .
بر اساس اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 ه . ش،رشت در این سال از جمعیتی معادل 109491 نفر برخوردار بود.در سال 1345 جمعیت شهر به 143557 نفر رسید که بر این اساس جمعیت شهر رشدی برابر با 78/2 درصد در سال داشته است.در سال 1355 با نرخ رشدی معادل 74/2درصد،جمعیت شهر به 188957 نفر رسید.10 سال بعد در سال 1365جمعیت به 290036 نفر افزایش یافت که این رقم بیانگر رشد 38/4 درصدی است.جمعیت شهر در سال 1375 به 417748 نفر رسید که با توجه به جمعیت 10 سال قبل نرخ رشدی معادل 7/3 درصد داشته است. طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 شهر رشت جمعیتی معادل 557366 نفر را در خود جای داده که این جمعیت در مقایسه با یک دهه‏ی قبل،نرخ رشدی معادل 92/2 درصد داشته است.
 جمعیت  412552 نفري سال 1375 شهر رشت ، در 100346 خانوار معمولي مي زيسته اند. در سال 1385 تعداد خانوارهاي اين شهر 136 هزار اعلام شده است .
در سال 1375 ميانگين تعداد افراد خانوار در محدوده شهر رشت 1/4 نفر بوده است. اين ميانگين براي كل كشور 77/4 مي باشد. نتيجه‏ی مقايسه بعد خانوار رشت با كل كشور ، نشان مي دهد كه به طور متوسط خانوارهاي رشت ، كم جمعيت تر از خانوارهاي كل كشورند . ميانگين بعد خانوار در شهر رشت از 1335 تا 1375 تغيير چنداني نداشته یعنی در این دوره‏ی 45 ساله حدود 57/0 نفر از بعد خانوار كاسته شده است . براساس آمار اعلام شده در سال 1385 میانگین تعداد افراد خانوار درشهر رشت 48/3 می باشد ومشاهده می‏شود که روند گذشته مبنی بر کاهش روند بعد خانوار ادامه داشته وحتی شدت آن نیز افزایش داشته است .

 بررسی الگوی جنسی جمعیت نشان دهنده‏ی نسبت جنسی تقریبأ متعادلی در کل دوره‏های سرشماری بوده و بیشترین رقم آن مربوط به دوره‏ی 65-55 با 103 و کمترین آن مربوط به سال 35 و معادل 2/99 می‏باشد.در حال حاضر بر اساس سرشماری سال 1385 از جمعیت 557366 نفری شهر رشت،278723 نفر مرد و 287643 نفر زن هستند.(مرکز آمار ایران،1385 )

ميزان باسوادي شهر رشت در سال 1335 برابر 35 درصد بوده كه در سال 1375 به 8/88  درصد رسیده است. در سال 1375 اين ميزان براي مردان شهر رشت به 82/91 درصد و براي زنان به 92/85  درصد رسيده است . براساس آمار سال 1385 جمعیت با سواد شهر رشت 477105 نفر اعلام گردید. از لحاظ سـطح تحصـيلات جامعه‏ی مورد بررسي، 5/3 درصد بـي سـواد ، 1/13 درصد داراي تحصـيلات ابتـدايي ،5/13درصد راهنمايي ، 4/35 درصد متوسطه، 3/14 درصد فوق ديپلم ، 9/14 درصد ليسـانس ،9/2 فـوق ليسانس و دكترا و 2/0 درصد تحصيلات حوزوي داشته اند . مقايسه‏ی سطح تحصيلات زنان و مردان نيز نشان مي دهد زنـان و مـردان در سـطوح تحصيلي ابتدايي تفاوت چنداني ندارند اما نسبت با سوادي در ميان زنان بـيش از مـردان و نسبت تحصيلات عالي در بين مردان بيش از زنان است . (مرکز آمار ایران،1385 )

اوضاع كلي اقتصادي شهر

منظور از گروه هاي اصلي فعاليت نيروي انساني، اشتغال شاغلان در بخش هاي مختلف اقتصادي مثل بخشهاي كشاورزي، معدن، صنعت و است. درسال 1375 از 110136 نفر شاغلان شهر رشت 08/2  درصد در بخش كشاورزي ، 65/33 درصد در بخش صنايع و معادن (شامل بخش معادن، صنعت - ساخت ، آب و  برق و گاز، ساختمان(  ومابقي يعني 62/62 درصد در بخش خدمات (شامل زير بخش هاي عمده فروشي ، خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل، واسطه گري‏هاي مالي، مستغلات، اجاره، اداره امور عمومي و دفاع، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير فعاليت هاي خدمات عمومي، خانوارهاي معمولي داراي مستخدم، دفاتر و ادارات مركزي، هيأت هاي برون مرزي) و بقيه در فعاليت هاي نامشخص و اظهار نشده (65/1 درصد) مشغول فعاليت بوده اند .

منظور از بررسي وضع شغلي، نخست تشخيص سهم نسبي شاغلان بخش خصوصي وبخش دولتی و دوم تشخيص تركيب شاغلان بخش خصوصي از نظر سهم نسبي كارفرمايان، كاركنان مستقل، مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي و بالاخره كاركنان فاميلي بدون مزد است . از طريق بررسي چگونگي وضع شغلي نيروي انساني شهر رشت و دگرگوني آن در گذر زمان، مي توان به بسياري از ويژگيهاي اقتصادي شهر پي برد . از 110136 نفر شاغلان شهر رشت در آبان ماه 1375 تعداد 59741 نفر، معادل  24/54 درصد در بخش خصوصی و 46871 نفر معادل 55/42 درصد در بخش دولتی مشغول فعالیت بوده اند ، 20/3 درصد نيز وضعيت بخشي خود را مشخص نكرده اند . تركيب وضع شغلي نيروي انساني شهر در مهرماه 1365 به صورت 92/41 درصد در بخش خصوصی و 73/52 درصد در بخش دولتي بوده است. مقايسه‏ی اين دو پيكره نشان دهنده تحول وضع شغلي به سود بخش خصوصي است.

در گذر زماني ده ساله 75-1365 ، بخش خصوصی 32/12 درصد بر سهم نسبي خود افزوده است . در مقابل، بخش دولتي 18/10 درصد از سهم نسبي خود را از دست داده است . مابه التفاوت اين دو پيكره( 15/2 درصد) افزايش اهميت نسبي شاغلاني است كه نخواسته‏اند وضع شغلي خود را اظهار نمايند .

مقايسه‏ی شهر رشت با سایر مناطق شهري گيلان نشان مي دهد سهم بخش خصوصي در مناطق شهريHDK  استان گيلان 33/57 درصد ، بخش دولتي برابر با  55/39 درصد و حدود 1/3 درصد اظهار نشده می باشد . اين بررسي بیانگر آن است كه سهم بخش خصوصي در شهر رشت حدود 09/3 درصد كمتر از پيكره‏ی مشابه استاني بوده و  سهم بخش دولتي در آن، حدود 3 درصد بيشتر از پيكره استاني است. طي يك دهه 36434 نفر به شاغلان شهر رشت افزوده شده است،از اين تعداد 28843 نفر در بخش خصوصي و 8008 نفر در بخش دولتي فرصت شغلي يافته اند و 417 نفر نيز از جمع كساني كه وضعيت شغلي خود را مشخص نکرده‏اند كاسته شده است . بنابراين 16/79  درصد از فرصت هاي شغلي ايجاد شده در بخش خصوصي و 97/21 درصد در بخش دولتي بوده است.

طبق آمار سال 1385 تعداد 164306 نفراز جمعیت 10 سال و به بالاتر شهر رشت شاغل به انواع فعالیت ها بوده اند. تركيب گروه هاي اصلي فعاليت در مهرماه 1385 عبارت است از 08/2 درصد در بخش کشاورزی ، 65/33 درصد در بخش صنايع و معادن و 61/62  درصد در بخش خدمات، 64/1 درصد هم سهم فعاليت هاي غيرقابل طبقه بندي و اظهار نشده بود.همانطورکه ملاحظه می شود این درصدها کاملا مشابه سال 1375 می‏باشد. (مرکز آمار ایران،1385 )

1392/04/10
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal