شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
اداره کمیسیون های ماده صد

 
شرح وظایف اداره کمیسیون های ماده صد
 

· برنامه ریزی به منظور انجام تشریفات اداری و قانونی جهت دریافت، ثبت ، ممیزی و آماده نمودن پرونده های ارجاعی جهت طرح در کمیسیون های هفتگانه

· پیگیری از مراجع انتصاب اعضای کمیسیون و مراقبت از تاریخ اعتبار احکام مربوطه

· شرکت در جلسات کمیسیونها جهت دفاع از حقوق شهرداری و استفاده از کارشناسان ذیربط

· تنظیم روابط با سایر مدیریت های شهرداری

· اعلام آراء و قرارهای صادره به شهرداری مناطق جهت ابلاغ به ذینفعان

· شناسایی کارشناسان رسمی دادگستری خبره و معرفی به کمیسیونهای ماده صد جهت ارجاع کار به مشارالیه، متناسب با صلاحیت ایشان

· انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

· برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات

· بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضای کمیسیون یا متقاضی

· حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

· ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

· دریافت پرونده های ارجاعی به کمیسیون از مناطق 5گانه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه فنی

· تنظیم روابط فی مابین کارشناسان حوزه فنی با کمیسیون های هفتگانه و ایجاد رویه واحد جهت طرح موضوعات و حفظ حقوق شهرداری

· ایجاد هماهنگی با معاونین شهرسازی و رابطین مناطق جهت تظیم پرونده بدون نقص

· تنظیم ابلاغ قرارهای صادره جهت تحویل به مناطق، مالکین(ذینفعان) و کارشناسان رسمی دادگستری و تطبیق پاسخ های دریافتی با آنان

· ارسال پرونده های مختومه به مناطق

· انجام تشریفات اداری و قانونی جهت دریافت، ثبت، ممیزی و آماده نمودن پرونده های ارجاعی جهت طرح در کمیسیونها

· برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

· بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی

· ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه

· بکارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف، بهبود فعالیتها و عملکردها

· نظارت پیگیری ارجاع پرونده هایی که آراء آنها صادر شده، به مناطق

· نظارت بر تکمیل پرونده های ارسالی جهت طرح در کمیسیون در صورت نیاز

· نظارت بر توزیع پرونده در کمیسیون ها

· نظارت بر ثبت پرونده در دفاتر

· هماهنگی با اعضای کمیسیونها جهت تشکیل جلسات

· هماهنگی با کمیسیونها جهت بازدید از محل

· هماهنگی با مناطق مربوط جهت رفع ایراد واشکالات

· هماهنگی جهت حضور ارباب رجوع یا ذینفع در کمیسیون موردنظر در صورت نیاز

· حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

· استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

· پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

1398/05/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal